Додаток

до рішення Старобабанівської

сільської ради сьомого скликання

від 12  листопада 2015 року №1-2/V11

 

РЕГЛАМЕНТ

   роботи  Старобабанівська  сільської ради

1. Загальні положення

     Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі     Законом) сільська рада є органом місцевого самоврядування       Старобабанівської територіальної громади з власною компетенцією, у        межах якої діє самостійно.

Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів) визначається відповідно до частини третьої та четвертої статті 16 «Визначення загального складу  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад  Закону України «Про місцеві вибори»  залежно від кількості виборців, які належать до територіальної громади села .

Сільський голова обирається безпосередньо територіальною громадою села Старі Бабани на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк повноважень  відповідно до Конституції України в порядку, визначеному Законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет Старобабанівської ї сільської ради та головує на її засіданнях.

Сільська рада утворює й обирає постійні та інші комісії. За поданням сільського голови обирається секретар сільської ради. Рада утворює виконавчий комітет, визначає його кількість і затверджує персональний склад.

Повноваження  Старобабанівської сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Термін повноваження Старобабанівської сільської ради –  відповідно до Конституції України.

У своїй діяльності Старобабанівської сільська рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, цим регламентом.

Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів Старобабанівської територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими нормативними документами.

Старобабанівська сільська рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою в повному обсязі за рахунок власних коштів.

Старобабанівська сільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та сільського голови. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця  роботи.

Старобабанівська сільська рада проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

2. Планування роботи сільської ради

Сільська рада здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на  кожних півроку і затверджується на сесії.

За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності, можуть вносити зміни в план роботи ради.

Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, політичних партій, громадських об'єднань та органів самоорганізації населення, подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові, який складає проект плану та виносить його на обговорення в постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

Постійні комісії планують свою роботу на  кожне півріччя, виходячи з плану роботи сільської ради, плану соціально-економічного розвитку, цільових програм та рішень ради.

Виконавчий комітет планує свою роботу також на кожне  півріччя.

Контроль за виконанням плану роботи сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати ради.

3. Сесії сільської ради

Сільська,  рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія складається з пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань

постійних комісій ради.

 Перша  сесія  новообраної  сільської ради скликається  сільською виборчою комісією  не  пізніш як через 20 днів  після реєстрації  новообраних депутатів ради та сільського голови. Її відкриває і  веде  голова  сільської виборчої комісії. Він  інформує  раду  про  підсумки  виборів  депутатів та сільського голови і визнання їх повноважень.

  Наступні  сесії  ради  скликаються  сільським  головою.

            Сесія  ради скликається в міру необхідності,  але не менше одного разу на квартал.

  У  разі  немотивованої  відмови   сільського голови або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається секретарем  сільської ради.

  У цих випадках сесія скликається:

-  відповідно  до доручення сільського голови

- якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  після  настання  умов,  передбачених частиною сьомою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     - якщо сесія не  скликається  сільським головою  у строки, передбачені цим регламентом.

           Сесія сільської ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  ради.

 У разі якщо ні сільський голова, ні секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію, то  сесія може бути скликана депутатами ради,  які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

           Рішення  про  скликання  сесії  ради  доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як  за  10  днів  до  сесії,  а  у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання,  місця проведення та  питань,  які  передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення про сесії вивішується на дошці оголошень у відведених для цього місцях або попередження депутатів особисто кожного усно або письмово.

Сесію сільської  ради відкриває і веде відповідно сільський голова,  а  у  випадках, передбачених частиною шостою  46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - секретар ради.

У випадку, передбаченому частиною восьмою статті 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів,  з ініціативи  якої скликана сесія,  один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

           Сесія ради є правомочною,  якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

          Не  пізніш  як  на  другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради,  а також положення про  постійні  комісії ради.

      На пленарних засіданнях сільської ради вирішують такі питання:

- затвердження регламенту ради;

- утворення і ліквідація постійних та  інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу комітету та його розпуск;

- обрання за пропозицією сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

- інші питання, які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

    Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

 Протоколи  сесій  сільської ради, прийняті  нею  рішення підписуються сільським головою,  у  разі їх відсутності - відповідно секретарем сільської  ради, а  у  випадку,  передбаченому частинами сьомою та дев'ятою статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,  - депутатом ради,  який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

           Сесії  ради проводяться гласно. 

           У разі необхідності рада може  прийняти  рішення  про   проведення   закритого   пленарного засідання.

На сесію чи засідання ради запрошують депутатів Верховної Ради України, депутатів обласних і районних рад, представників державних органів влади, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

4. Підготовка питань

Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати сільський голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет сільської ради, голови районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної рад, загальні збори громадян.

Для розгляду сесією сільської ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які виносяться на розгляд ради, надаються сільському голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії.

Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Доповідь, інформація, довідковий матеріал та проект рішення з питань, що виносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або комісії з підготовки питань, які утворюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, виконавчим комітетом.

Проекти бюджету, планів та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань розробляються виконавчим комітетом.

Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців  Старобабанівської територіальної громади.

Проекти рішень сільської ради з основних питань розглядаються відповідними постійними комісіями.

5. Ведення сесії

Сесії веде сільський голова.

Тривалість доповіді, співдоповідей та підсумкового слова встановлюється сесією за погодженням з доповідачем та співдоповідачем, але становить не більше однієї години для доповіді та 20 хвилин для співдоповіді, крім випадків, погоджених з депутатами. Виступи з обговорення тривають 5-7 хвилин. Для повторного виступу з одного питання, виступів під час обговорення проектів рішень, кандидатур, щодо порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, пропозицій надається до 3-х хвилин. За необхідності головуючий має право за згодою більшості присутніх депутатів продовжити час для виступу.

Перерви в роботі оголошуються через 2 години на 20 хвилин.

Порядок роботи сесії та інші процедурні питання приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Секретар сільської ради веде протокол сесії, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, проводить підрахунки голосів під час проведення відкритого голосування.

У випадку відсутності секретаря сільської ради для ведення протоколу обирається один із депутатів сільської ради.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів сільська рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів.

Бюлетені для таємного голосування виготовляють під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою відповідно до кількості обраних депутатів і видаються членами лічильної комісії згідно зі списком.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. За доповіддю комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості депутатів ради, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

6. Сільський голова

 Сільський голова сільської ради обирається виборцями, громадянами України, сільської ради шляхом таємного голосування.

Виконує свої обов'язки до обрання сільського голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону „Про місцеве самоврядування в Україні".

  Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських посадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 У своїй діяльності сільський голова є підзвітним раді і може бути звільнений радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу , шляхом таємного голосування. Питання про звільнення сільського голови ради може бути внесено на розгляд на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Щороку до 31 березня  подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, за місцем роботи (служби), крім само зайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подать зазначені декларації до апарату сільської ради ».

Сільський голова ради:

вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

• вносить на розгляд ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

• скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд, веде засідання ради;

• забезпечує здійснення у межах наданих Законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, піддержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

• організує, в межах визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету:

• підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

•  вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади, апарату ради та її виконавчого комітету.;

• здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

• скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

• забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

• оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

•  скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

•  забезпечує виконання рішень місцевого референдуму відповідної ради, її виконавчого комітету;

• є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

• представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого    самоврядування, об'єднанням громадян, підприємництвами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

• звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

• укладає від імені територіальної громади ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

• забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

•  здійснює інші повноваження місцевого самоврядування. Визначені цим чи іншим законом, якщо вони не віднесені радою до відання її виконавчих органів або не віднесені до виключних повноважень ради;

•  видає розпорядження у межах своїх повноважень;

•  вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

• організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх обов'язків:

•  забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;

• несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

• є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідною радою, а також з питань здійснення повноважень виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

• не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами:

• на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

7. Секретар  сільської ради

 Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною сільською радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання секретаря сільської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Також може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради.

Секретар ради в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови сільради.  працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови сільради.

Щороку до 31 березня  подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, за місцем роботи (служби), крім само зайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подать зазначені декларації до апарату сільської ради.»

Секретар сільської ради:

• скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні";

• повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання , які передбачається внести на розгляд ради;

• веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених частиною шостою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні";

• організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд сесії;

• забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

• за дорученням сільського голови координує комісії ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

• сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень:

• організує за дорученням ради, відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

• забезпечує зберігання у відповідних  органах місцевого самоврядування  офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

• вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

8. Депутати ради

Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту оголошення відповідною сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Під час голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію чи проти неї або утримується. Депутат зобов'язаний здійснювати голосування особисто.

Під час встановлення результатів голосування до загального складу ради зараховують сільського голову, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховують його голос.

Депутат має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду та суті обговорюваних питань, складу органів, що утворюються або обираються радою, та кандидатур посадових осіб, що обираються, призначаються або затверджуються. Депутат звертається з запитами, бере участь у дебатах, вносить проекти рішень або поправки до них, виступає з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, яке розглядається радою, передається секретареві сільської ради, який веде протокол сесії. Секретар реєструє в порядку черговості їх подання та передає головуючому.

Депутат вживає заходів щодо усунення конфлікту інтересів.

Під час виступу на сесії депутат не повинен використовувати грубі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Якщо ж таке трапляється, головуючий має право зробити зауваження про недопустимість подібного і позбавити його слова.

    Щороку до 31 березня  подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, за місцем роботи (служби), крім само зайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подать зазначені декларації до апарату сільської ради».

9. Головування на сесії

Сільський голова або депутат, який головує на засіданні сесії сільської ради, забезпечує виконання положень цього регламенту:

- керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму та порядку її роботи;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у послідовності надходження їх записок секретареві ради;

- надає слово для виступів у дебатах з питання, що обговорюється, особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;

- має право, у необхідних випадках, за згодою депутатів продовжити час виступу;

- оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії,

- проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради, та оголошує його результати,

- на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які надійшли на голосування, уточнює їх зміст, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення,

- за грубого порушення порядку засідання має право попросити залишити засідання порушника, який не є депутатом сільської ради,

- дає відповідні доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії, постійним комісіям та депутатам.

Голова засідання оголошує листи, що надійшли на адресу сесії, а за потреби організовує їх розгляд - у порядку, визначеному Законом.

Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням сільської ради. Перед їх припиненням голова засідання інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу та вже виступили. Депутат має право наполягати на своєму виступі, що виноситься на голосування.

За бажанням депутатів, які не виступили, тексти їхніх виступів можуть додаватися до протоколу сесії.

Після закінчення обговорення доповідачі та співдоповідачі мають право виступу з підсумковим словом.

За необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 10 хвилин, для виступів депутатів з короткими заявами та повідомленнями. Дебати щодо цих заяв чи повідомлень не відкриваються.

10. Прийняття рішень

Сільська рада з питань, що обговорюються, приймає рішення в межах, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечує їх виконання, здійснює контроль за впровадженням цих рішень у життя.

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проектів рішень сільської ради проводиться після прийняття внесеного проекту рішення за основу.

         Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Рішення з процедурних питань не вимагають процедури поіменного голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Рішення сільської ради приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів ради, його підписує сільський голова, а в разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом (ст. 46, п 10), депутат, який головував на засіданні. Додатки до рішення підписує секретар сільської ради. Крім того, додатки до рішення фінансового характеру візує бухгалтер ради.

Рішення сільської ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може припинити сільський голова, його можуть винести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає, чинності.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший термін уведення цих рішень в дію.

Оприлюднення рішень відбувається у формі розміщення їх на спеціальній дошці оголошень у приміщенні сільської ради та надсиланням їх за відповідними адресами.

Рішення сільської ради надсипаються відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам у разі необхідності доводяться до відома населення не пізніше як у п'ятиденний термін після їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, об'єднанням громадян, виконавчому комітетові сільської ради, а також окремим громадянам.

11. Протоколи сесій

Кожна сесія сільської ради оформляється протоколом, який веде секретар сільської ради. У ньому зазначають такі відомості:

- найменування ради,  порядковий номер сесії (у межах скликання), дата та місце проведення сесії,

- число депутатів, обраних до ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів на сесії,

- порядок денний сесії, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача з кожного із питань,

- прізвище, ініціали та номер виборчого округу депутатів, що виступили в дебатах, а також тих, хто вніс запити, та тексти їхніх виступів,

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, що утримались від голосування.

До протоколу додається рішення, прийняті сільською радою, письмові запити депутатів, список запрошених на сесію депутатів, список відсутніх депутатів, стенограма сесії.

Протокол сесії сільської ради підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом,- депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

                   12. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

           На засіданнях сільської ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ., а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

     Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно припинити свій виступ, у противному разі головуючий може припинити свій виступ.

      Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частину виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

      Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями які перешкоджають викладенню або затримці виступу.

        Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до оратора заходів впливу передбаченими цим регламентом.

        Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату покинути залу до кінця засідання.

13. Виконавчий комітет сільської ради

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджує рада за пропозицією сільського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом (ст. 51, п.3,4).

Виконавчий комітет сільської ради очолює сільський голова. У виконавчому комітеті функції секретаря здійснює секретар відповідної ради.

Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади, а також підконтрольний районній державній адміністрації.

До складу виконавчого комітету сільської ради входить за посадою секретар відповідної ради. Депутати сільської ради до складу виконавчого комітету не входять.

Виконавчий комітет працює згідно з положенням, затвердженим сільською радою.

Проекти рішень, що виносяться на засідання чергового виконкому, відповідно до частин 1,3 статті 15 Закону України «Про доступ  до публічної інформації», оприлюднюються на сторінці офіційного веб-сайту  Старобабанівської сільської  ради за 20 робочих днів до дати засідання виконавчого комітету.

Рішення нормативно-правового характеру підлягають оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх підписання головою ради.

Сільський голова або особа, яка виконує його обов’язки, підписує рішення  в день проведення засідання виконкому. Після підписання, рішення  не пізніше наступного робочого дня реєструється секретарем сільської ради та оприлюднюється на сторінці офіційного веб-сайту Старобабанівської сільської ради  відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Якщо за проектом рішення внесено зауваження та пропозиції, але доопрацювати його відразу  після засідання виконкому неможливо, то строк доопрацювання  не повинен перевищувати 2-х робочих днів.

Рішення виконкому, не пізніше 5 робочих днів після їх прийняття, розсилаються секретарем виконкому адресатам, виконавцям ( під підпис або за реєстром), з реєстрацією дати передачі.

Після підписання сільським головою протоколу засідання виконавчого комітету,  завірені належним чином, надаються до Уманської РДА у паперовому виді .

Рішення виконкому набуває чинності з моменту прийняття його виконкомом,  якщо не встановлений інший термін введення його в дію.

Організація виконання рішень виконкому забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у них.

14. Постійні комісії сільської ради

Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з Іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим сільською радою.

         15. Діяльність ради  по підготовці проектів регуляторних актів

         Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи сільської ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентом сільської ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Сільська рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них та  оприлюднює  в друкованих засобах масової інформації.

   Якщо сільська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то вона вносить відповідні зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд сільської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 Способом оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності являється публікація на веб.сайті Старобабанівської сільської ради  або у будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців Старобабанівської територіальної громади, а саме на інформаційних дошках.

       Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо     регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюються регламентом сільської ради і визначається ст.34ч.З.

     Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений сільською радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акта не був оприлюднений.

       У разі виявлення будь-якої з цих обставин сільська рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

     Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики.

16. Організація  роботи із розгляду запитів  про публічну  інформацію

     Організація роботи  сільської ради із розгляду запитів  про публічну інформацію здійснюється  відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації»(далі – Закон).

    Інформаційні запити про публічну інформацію на ім’я сільського голови  приймаються секретарем сільської ради, у той же день реєструються в журналі обліку запитів на інформацію та передаються на розгляд сільському голові.

   Після накладення сільським головою  резолюції інформаційний запит  надається  на розгляд  визначеному в резолюції  виконавцю.     

   Відповідь на інформаційний запит надається на підпис сільському голові за 1 день до настання терміну виконання, визначеного статтею 20 Закону.

    Після підписання відповіді сільським головою, у той же день вона направляється запитувачу, про що робиться відмітка у журналі обліку запитів на інформацію.

    Відповідальність за дотримання термінів  розгляду запитів покладається та якісь підготовки інформації покладається на секретаря сільської ради .

17. Контрольна діяльність сільської ради

Сільська рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та забезпечує дотримання законності.

                18. Дострокове припинення повноважень сільської ради

Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

- якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

- якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін, встановлений Законом та цим регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму визначається законом про місцеві референдуми.

За наявності підстав, передбачених частиною першою статті  78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення суду про визнання актів ради незаконними, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради.

Питання про призначення позачергових виборів  сільської ради може порушуватися перед Верховною Радою України сільським головою.

У разі дострокового припинення повноважень сільської ради Верховна Рада України призначає позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

19. Дострокове припинення повноважень сільського голови

Повноваження сільського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, та у інших випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Секретар  сільської ради                    І.О.Кожухівська

 

ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО